Välkommen till vår ordlista där vi har samlat en lista med miljövänliga termer för att hjälpa dig förstå och navigera i den miljövänliga världen.

Vi tror på att genom att öka kunskapen om hållbarhet och miljövänlig verksamhet så kan vi alla bidra till en bättre framtid för vår planet. Genom att använda miljövänliga produkter, följa miljövänliga metoder och ta ansvar för vår miljöpåverkan, kan vi alla hjälpa till att skydda vår planet och dess resurser.
Vi hoppas att vår ordlista kommer att hjälpa dig att förstå de viktigaste begreppen inom den miljövänlig världen och göra det lättare för dig att göra medvetna val för en hållbar framtid.

Biobränslen – bränslen som är tillverkade av organiskt material, som exempelvis ved, biogas eller etanol.
Biologisk mångfald – mångfalden av olika djur- och växtarter i en viss miljö.
Biologisk nedbrytning – processen där organiskt material bryts ner av naturliga processer.
Cirkulär ekonomi – en ekonomisk modell som syftar till att minska avfall genom att återanvända och återvinna resurser.
Ekologiska fotavtryck – mängden mark och resurser som krävs för att stödja en persons livsstil eller en verksamhet.
Ekologiskt jordbruk – en jordbruksmetod som fokuserar på att minimera användningen av kemiska bekämpningsmedel och gödselmedel.
Fossilfri – beskriver ett system eller en verksamhet som inte använder fossila bränslen.
Grön energi – energi som genereras från förnybara källor som sol, vind, vatten eller biomassa.
Grön infrastruktur – infrastruktur som är utformad för att minska miljöpåverkan, exempelvis genom att skapa gröna ytor eller använda miljövänliga material.
Grön teknologi – teknologi som är utvecklad för att minimera miljöpåverkan.
Gröna tak – tak som är täckta med vegetation för att minska vattenavrinning och förbättra luftkvaliteten
Hållbarhet – ett begrepp som används för att beskriva en verksamhet eller produkt som kan fortgå under lång tid utan att skada miljön.
Hållbart fiske – fiske som är utformat för att bevara fiskbestånden och minska påverkan på miljön.
Hållbart resande – resande som är utformat för att minimera miljöpåverkan, exempelvis genom att använda kollektivtrafik eller cykling.
Klimatförändringar – förändringar i klimatet som orsakas av mänsklig aktivitet och som kan ha allvarliga konsekvenser för miljön.
Klimatneutral – beskriver något som inte påverkar klimatet negativt genom att exempelvis minska koldioxidutsläpp.
Klimatsmart mat – mat som är producerad på ett sätt som minimerar dess klimatpåverkan.
Koldioxidavtryck – mängden koldioxid som släpps ut i atmosfären vid tillverkning och användning av en produkt eller tjänst.
Koldioxidlagring – teknik som används för att lagra koldioxid från industrier och kraftverk under jord eller hav.
Kompostering – processen att bryta ner organiskt material till en näringsrik jordförbättring.
Miljöcertifiering – en certifiering som ges till företag eller produkter som uppfyller vissa miljöstandarder.
Miljöpåverkan – effekterna på miljön av en produkt, verksamhet eller process.
Miljövänlig förpackning – förpackningar som är tillverkade av återvunnet eller biologiskt nedbrytbart material.
Miljövänlig konsumtion – en livsstil som innebär att man tar hänsyn till miljöpåverkan vid köpbeslut och konsumtion.
Miljövänlig transport – transporter som minskar utsläppen av växthusgaser, exempelvis genom att använda kollektivtrafik, elbilar eller cyklar.
Miljövänliga produkter – produkter som är tillverkade av återvunnet eller återanvänt material, eller som på annat sätt är skonsamma mot miljön.
Naturvård – åtgärder för att skydda och bevara naturområden och dess biologiska mångfald.
Solceller – teknologi som omvandlar solens energi till elektricitet.
Återvinning – processen att omvandla avfallsmaterial till nya produkter för att minska avfallet.